x

Belarusian State University   (Minsk Region)


Belarusian State Economic University   (Minsk Region)


Belarusian State University of Informatics And Radioelectronics   (Minsk Region)


Belarusian National Technical University   (Minsk Region)


Belarusian State Technological University   (Minsk Region)


Minsk State Linguistic University   (Minsk Region)


Belarusian Trade And Economics University of Consumer Cooperatives   (Gomel Region)


  1